Álláspályázat

2018.04.23.
NyomtatásKeresésVissza
Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kimlei Nemzetiségi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 2018. 06. 16-től 2023. 06.16-ig szól. 
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye
Székhely: 9181 Kimle, Cseregle u. 5. Telephelyek: 9181 Kimle, 48-as tér 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó – nemzetiségi óvodai nevelés – végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
- Főiskola, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- Legalább 5 év feletti pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, intézményvezetői szakképzettség
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz,
- Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,
- Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eller Gizella polgármester nyújt, a 30/858-8969 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9181 Kimle, Vízpart u. 2..). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
- Elektronikus úton Eller Gizella polgármester részére a polgarmester@kimle.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: polgármester részére, Győr-Moson-Sopron megye, 9181 Kimle, Vízpart u. 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. § alapján a beérkezett vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- Kimle Község Önkormányzat honlapja, www.kimle.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27.