Határozat

2019.02.11.
NyomtatásKeresésVissza
Ikt.sz.:K/242/2019.                                                                                                        Tárgy: Képviselő-testület tagjai számának megállapítása
                                                                         HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a figyelembe vételével Kimle községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg:

6 fő települési képviselő kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe.

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
E határozat a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kimle.hu) kerül közzétételre.
A határozat ellen a Ve. 208-209. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9181 Kimle Vízpart u. 2.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy a megtámadott határozat kézhezvételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.


INDOKLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választásokon megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő
b) 1.000 lakosig 4 fő
c) 5000 lakosig 6 fő
d) 10.000 lakosig 8 fő
Tekintettel arra, hogy Kimle község 2019. január 1-jei lakosságszáma 2295 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A fentiek alapján a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 6 fő. A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtásra vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a tartalmazza.
A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg. Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-ában, 208. §, 212 §-aiban .306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ában, 4. § b) pontjában foglaltakon alapszik.
A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.
Kimle, 2019. február 11.                                                                                   Frank Szilvia
                                                                                                                           HVI vezető
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország