Vezető állás

2019.03.07.
NyomtatásKeresésVissza
„Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet a Család- és Gyermekjóléti Központ
magasabb vezetői feladatainak ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése.
Az intézmény közfeladatai: családsegítés, közösségi ellátások/szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés,
- rendelkezzen: - 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátások 1. pontban felsorolt felsőfokú képesítéssel,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat,
- az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 5 év vezetői gyakorlat
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- B kategóriás vezetői engedély
- idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
- kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
- a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-805 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Térségi Társulás címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) A borítékon kérjük feltüntetni, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott eseti bizottság –-a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Képviselő-testület az elbírálás határidejéig meghozza döntését.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő társulási ülés. A
pályázati kiírás további közzétételének helye: - Személyügyi Központ internetes oldalán - Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu