Kérdezz - Felelek

Kérdéseket kizárólag regisztrált felhasználóink tehetnek fel. Amennyiben Ön még nem regisztrált, megteheti itt, ha pedig már korábban megtette jelentkezzen be az alábbi űrlap segítségével.
< 1 2
bejelentő 2011.01.21. 12:01
Tisztelt Pilt Úr! Önhöz írok mint a szociális bizottság tagjához, és mint állatorvoshoz. Kérem intézkedjenek a kóborló ebek ügyében. Az Arany János utca közepén kb. 4-5 kutya tartja rettegésben az arra járókat. Kérem valamit kövessenek el a helyzet megszüntetésére. Köszönjük előre is intézkedését!
Dr. Pilt Richárd

Tisztelt Levélíró!

Először is megkérem, hogy ha már hozzám, mint állatorvoshoz szól tiszteljen meg a 'Pilt doktor' megszólítással.

Másodszor aláíratlan levelekre a jövőben nem fogok válaszolni, mivel a minimális tiszteletadáshoz tartozik, hogy tudjuk kivel kommunikálunk.

A válasz a kérdésére:

A szociális bizottságnak semmi köze az ebrendészethez.

Én mint állatorvos beteg állatok gyógyításával és betegségek megelőzésével foglalkozom. A sintér nem én vagyok.

Kérem, ha kóbor ebet lát Kimle község Önkormányzatának hivatalát keresse meg személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül. A hivatal a bejelentésére a törvényben előírt módon fog intézkedni.

Tisztelettel:

Dr. Pilt Richárd

Milkovichné Bernáth Ildikó 2010.11.18. 10:38
Tisztelt Mariann! Szeretnék tájékoztatást kapni a nagycsaládosoknak járó alanyi juttatásokról amelyet a helyi önkormányzat tud biztosítani a helyi lakosok számára. Már 11 éve itt lakunk és semmilyen lehetőségről nem kaptunk semmiféle tájékoztatást. Kérlek amennyiben lehetséges a legfontosabb információt osszad meg velem. Köszönettel:Milkovichné Ildi
Fehérné Bodó Mariann

Tisztelt Milkovichné Bernáth Ildikó!

Kedves Ildi!

A Körjegyzőség nyújt tájékoztatás a lehetőségekről. Az alábbiakban röviden vázolok néhány lehetőséget - de úgy gondolom, hogy személyes vagy telefononos megkeresés esetén lényegretörőbb javaslatokat tehetünk.

Tájékoztatlak, hogy nagycsaládosoknak nyújtandó önkormányzati támogatást „alanyi jogon” jogszabály nem biztosít.

A lehetséges –  jogosultsági feltételeknek megfelelés esetén – önkormányzattól igényelhető állami támogatások a következők:

- A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20-20/A.§-ai alapján igényelhető a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, mely igénylésének feltételei:

- 19. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a) a 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

- b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,61

- c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

- az igénybevételére.

- (2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg64

- a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,65

- aa)ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

- ab)ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

- ac)ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;

- b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.66

- (3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.67

- (4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni69 70

- a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

- b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

- c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

- d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

- e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket,71

- f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

- (5) 76 77 78 79

- (6) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

- (7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban96

- a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy

- b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét

- meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.812

- (8) A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.

- (9) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.97

- 20. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.98 99

- (2) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.100

- (3) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

- a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

- b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

- (4) Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a 19. §-ban meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét.

- 20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága102

- a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,

- b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

- pénzbeli támogatást folyósít.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 5000 forint. A 2006. évet követően a pénzbeli támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

- - óvodáztatási támogatás

- - gyermektartásdíj megelőlegezése

Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(IV.14.) rendelete szabályozza az egyes gyermekvédelmi ellátásokat.

A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről szóló törvény által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert szabályozza.

a./ pénzbeli és természetbeni ellátások:

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

Különös méltánylást érdemlő esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a gyermekes családnak, továbbá a keresettel, jövedelemmel nem rendelkező - különösen nappali iskolai oktatásban részesülő - fiatal felnőttnek.”

Rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás évente maximum három alkalommal állapítható meg. A támogatás gyermekenkénti  éves összege maximum 10 000,-Ft lehet.

b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

· gyermekjóléti szolgálat,

A Gyermekjóléti Szolgáltatást az önkormányzat a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében társulási megállapodás alapján biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

· gyermekek napközbeni ellátása,

A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat óvoda és iskolai napközi fenntartásával biztosítja.

Az óvodai ellátás, illetve a napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezései az irányadók.

· gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Mosonmagyaróvári többcélú Kistérségi Társulás keretében társulási megállapodás alapján biztosítja.

Az Önkormányzat – amennyiben van rá lehetősége- az EU Gyermekétkeztetési Alapítvány tartós élelmiszer adományait a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére biztosítja.

Mivel a támogatásra több lehetőség is felmerülhet mindig meg kell vizsgálni azt, hogy milyen élethelyzetet kell megoldani, vagy milyen körülményeket kell figyelembe venni, vizsgálni kell a jövedelmi – vagyoni helyzetet – érdemes és tanácsos felkeresni a Körjegyzőséget, hogy a megfelelő megoldást találjuk meg.

A fentiek tájékoztató jellegű információk, kérlek keress fel hivatalomban engem vagy Szokolics Lajosné igazgatási ügyintéző kolléganőmet!

Kimle, 2010. november 18.

Üdvözlettel:

Fehérné Bodó Mariann

körjegyző

Horváth Sándor 2010.11.16. 21:56
Tisztelt Jegyzönö! Érdeklödni szeretnék, hogy van-e valami szabályzat vagy törvény, amivel az ingatlan tulajdonosa kötelezhetö a házzal azonos oldalon biztonságos kerités elkészitésére? Tisztelettel: Horváth Sándor
Fehérné Bodó Mariann

Tisztelt Horváth Úr!

Az ügy megítéléséhez szükséges egyéb körülményeket nem ismerem, így általános választ tudok adni. A „biztonságos kerítés” szóhasználata enged következtetni az építésügyi hatósági megoldásra vagy a birtokvédelemre.

Ez utóbbiról csak röviden: Birtokvédelem a birtoklás tényére vagy a birtokláshoz való jogra alapítható. A birtok alapján a birtokos mindenki mástól követelheti, hogy tartózkodjék a jogalap nélküli megváltoztatásától vagy megzavarásától.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint egyszerűsített építési engedélyezési eljáráshoz kötött a műemléki vagy világörökség területen lévő telek közterület felőli telekhatárán kerítés építése. Egyéb esetben az engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek közé tartozik a kerítés építése.

Az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 47.§ (1) bekezdés e.) pontja szerint az építésügyi hatóság külön kormányrendeletben foglaltak szerint elrendelheti jogszabályban meghatározott esetekben a telek bekerítését, továbbá a telken a településkép előnyösebb kialakítása vagy a környezet védelme céljából szükséges kertépítési, továbbá a településkép védelme érdekében szükséges egyéb munkák elvégzését.

Az építésügyi hatóság egyébként településrendezési, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, köztisztasági, továbbá más közérdekből vagy a használat módja miatt a telek határain kerítés építését elrendelheti vagy megtilthatja, közérdeknek minősülő közbiztonsági, közlekedésbiztonsági érdekből pedig a meglévő kerítést akár le is bontathatja, illetve elrendelheti az átláthatóvá történő átalakítását is. A helyi építési szabályzat, vagy annak rendelkezése hiányában a telek határain támfal építése is elrendelhető [193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 43. §].

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) határozza meg a kerítés építésének főbb szabályait, akkor is, ha nem engedélyköteles a kivitelezés. A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia (a hátsó határvonal tekintetében a felek ettől eltérően is megállapodhatnak), a kerítés kapuja a közterületre kifelé nem nyílhat, a telek homlokvonalán álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2,00 m magasságban és a kerítés belső oldalán szabad alkalmazni

A telek határvonalain létesíthető kerítés kialakítását - a helyi sajátosságokra is figyelemmel - a helyi építési szabályzat meghatározhatja. Ennek hiányában tömör kerítés csak legfeljebb 2,50 m magassággal létesíthető. Amennyiben a telek határvonalán támfal építése is szükséges, a támfalon tömör kerítés csak akkor építhető, ha a támfal és a tömör kerítés együttes magassága a 3,0 m-t nem haladja meg [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 44. §].

Tisztelt Uram!

Remélem segítséget adott válaszom. Építési hatósági ügy esetén Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatal Építés Osztálya jár el. Elérhetőségük: http://www.mosonmagyarovar.hu/hivatal/epitesi_osztaly.html

Kimle, 2010. november 17.

Tisztelettel: Fehérné Bodó Mariann

körjegyző

Danita Gábor 2010.10.04. 10:33
Szia!!Gábor!! Már kétszer is irtam a fórumban de semmi válasz rá. Szerettem volna tudni a tegnapi választás eredményét,vagy legalább is reszeredményét de SEMMI válasz nam jött rá. Igy hát bocsi-bocsi kérdezem Töled hátha jön valami válasz. Mert azért engem is érdekel a dolog,holott nem rendelkezem választói joggal.Üdv. Neked, legyen még egy kellemes napod. Gábor Fö út 40
Grundtner Gábor
Szia Gábor, a tegnapi választás eredményei olvashatóak a www.valasztas.hu honlapon, illetve a Kisalföld c. napilap mai számában is. A biztonság kedvéért azért megírom itt is: Polgármester: Balsay Zsuzsanna Képviselők: Ásványi Tibor Zoltán, Dániel Erika Erzsébet, Liszkai Adrienn, dr. Pilt Richárd, Sterkovits Lívia és Grundtner Gábor Üdvözlettel és további szép napot. GrG
Milkovichné Bernáth Ildikó 2010.09.09. 10:31
Tisztelt Polgármester asszony! A falu végén lévő közvilágításról szeretnék információt kapni a TSZ és a Biella területén, mikortól nem kell elem lámpával közlekedni gyalogosan a kisboltig? Remélem nem balesetnek kell történnie ahhoz hogy legyen normális közvilágítás ezen a szakaszon is. Tisztelettel:Milkovichné Bernáth Ildikó
Balsay Zsuzsanna

Tisztelt Milkovitsné Bernáth Ildikó!

 

Csak október végéig kell várni. A kivitelezés az ipari terület közművesítésével párhuzamosan megvalósul. A munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek. Az út és járda építéssel párhuzamosan a közvilágítás kiépül a Tsz út és az ipari terület között. Ez már szerintem megoldás lesz az Ön kérdésére.  Balsay Zsuzsanna polgármester

Németh Tímea 2010.07.20. 10:50

Tisztelt Mariann!
Azt szeretném kérdezni,hogy a Cvika kemping lejárójához vezető út miért van sorompóval lezárva!? Tudtommal a kempinghez tartozó terület be van kerítve,de ehhez a lejáró út NEM tartozik hozzá! Úgy tudom, hogy ott nincs hivatalos út a térképeken,de ettől függetlenül az az út nem tartozik a kempinghez,akkor pedig miért van lezárva,és ezzel megakadályozva a Duna megközelítését!? És egyébként a kemping területe teljesen lemegy a Dunáig? Mivel a kemping tulajdonosa \"Magánterület\" feliratú táblát helyezett ki,miközben úgy tudom, hogy ezeknél a területeknél nem megy a Dunáig a magánterület!?
Szeretném ha ezeknek pontosan utána néznének és választ kapnék a kérdéseimre és ha szükséges akkor intézkednének ezügyben!
Tisztelettel:
Németh Tímea

Ismeretlen

Tisztelt Németh Tímea!

Kérdésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

A Cvika Kemping Fő útról történő megközelítését szolgálja a Kimle 035 hrsz-ú erdőből kialakított út. (Az erdő több mint 100 tulajdonos osztatlan közös tulajdona.) A sorompó felállítását – tudomásom szerint – vagyonvédelmi okokból a kemping tulajdonosa kezdeményezte, amit az erdőgazdálkodó támogatott.

A - jogi - telekhatár-viszonyok szerint a Kemping határos a Mosoni-Duna 02 hrsz-ú területével.

További kérdések, javaslatok esetén szívesen állok rendelkezésére, illetve lehetőség a tulajdonosokkal – Kemping, erdő – való kapcsolatfelvétel.

Tisztelettel:

Fehérné Bodó Mariann

körjegyző

Bertalan Árpád 2010.06.01. 12:10
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Janák Emil Igazgató Tárgy: Mosoni Duna Rendezése Rehabilitációja Kimlénél Tisztelt Janák Emil Igazgató Úr! Kérem vizsgálják felül az Önök által Kimlénél tervezett Mosoni Duna rehabilitációs program elemeit a következők figyelembevételével: Javaslataim a munkákra: Híd alatt a „Horvátkimlei” és a középső pillér között a hídépítéskor létrehozott mesterséges és ideiglenesnek szánt töltést kikotorni, helyreállítani a folyómedret. Közösségi tér kialakítása Önkormányzati területen a sportpálya „meghosszabbításában” a híd alatt a Horvátkimle felőli oldalon, ahol most frissen telepített erdő van. Csónak és hajókikötő létesítése, amely alkalmas a későbbiekben a Győr és Mosonmagyaróvár között közlekedő hajók fogadására. Sarkantyú építése a Mosoni Duna Magyarkimlei oldalán a Vízpart utca fölött – ez megoldja a partvédelmet és a szemközti oldali feltöltődést. A falu területéhez tartozó folyószakaszon, a sekély gázló területeken, úszó kotróról minimális mederkotrással a hajózható vízmélységet biztosítani. Ezeken túl javasolom, hogy a környezet nagyfokú megbolygatásával járó és a folyó partján élők élletterét sértő mederkotrási munkákat NE végezzék el. Javaslataimhoz a következő tények tartoznak: Az Európai Únió azért támogatja a projektet, hogy a mi (Itt élők) életkörülményeinket javítsa. Az Önök mozgástere a pályázat megvalósításánál nagyobb mint amennyit a szóban forgó szakaszon kért változtatások jelentenek. A javaslatok megvalósítása \"mérnökileg\" több munkát jelent az Önök számára mint az eredetileg tervezett mederkotrás, a fentiek megvalósítása szakmai kihívás! A megvalósítás nem drágább mint az önök által tervezett keretösszeg. Az Önök eredeti tervei a környezetromboláson túl semmilyen értéket nem hoznak létre a Kimlei Embereknek. Önök igazolni tudják, hogy a tájékoztatási kötelezettségeiknek eleget tettek, de a valóságban az itt lakók csak most szembesülnek a tervekkel. Az elképzelések ismertetésén túl a helyiek érdekeit is figyelembe vevő tárgyalásra és megegyezésre eddig semmilyen hajlandóságot nem mutattak. Jelenleg a települést nem fenyegeti semmilyen közvetlen vizügyi katasztrófa. Nem fenyeget árvízveszély, a folyó egy természetes élő terület ami kiváló terep a horgászoknak, kirándulóknak, vizi túrázóknak és minden természetszerető békességre vágyó embernek. A Mosoni Duna Kimlei szakasza a legszebb érintetlen folyószakasz ami környezetvédelmi, idegenforgalmi értékkel bír. Az itt lakók megszokták azt a természeti szépséget amit önök a kotrási munkálatokkal 20 - 25 évre meg kívánnak változtatni. Az Önök által tervezett \"szúnyogkeltető\" (a környezetnél megasabb vízhőmérsékletével) garantálja hogy az itt lakók vagy több szúnyogot kell, hogy elviseljenek, vagy a falu költségvetéséből több pénzt kell fordítani repülőgépes permetezésre. Ha Önök olyan programot valósítanak meg Kimlén aminek a közösségi támogatottsága megvan - munkájukat eredményesebben gondosabban tudják elvégezni. Az emberek igénylik, hogy Önök partnernek tekintsék őket. Az Önök és a Mi felelelősségünk, hogy a felkínálkozó lehetőségből számunkra hasznos jövőbe mutató dolgokat építsünk. Amennyiben munkájában segíteni tudom szívesen állok rendelkezésére, bízok az Ön bölcs gondolkodásában, Üdvözlettel Bertalan Árpád Kimle 2010 Május 31. 9181 Kimle Béke u. 35. 30/400-5814
Grundtner Gábor

Szia Árpád,

köszönöm az észrevételeket és a levélben leírt konkért javaslatokat. Kíváncsian várom a Vizügyi Igazgatóság válaszát.

Üdvözlettel

Grundtner Gábor

Danita Gábor 2010.05.12. 14:58
Igen tisztelt Mariann!! Danita Gábor vagyok a Fö ut 40-böl.A következö a problémám.Szomszédom a Fö ut 38 ban nem vágja a füvet a telken,és már 2 méteresre megnött.Mink próbáltunk kapcsolatot teremteni velük de nem jártunk sikerrel.Kérném,hogy hivatalból szólitsák fel az ingatlan karbantartására.Illetve a fü vágására mert tarthatatlan állapotok uralkodnak.Intézkedésüket elöre is köszönöm.
Fehérné Bodó Mariann

Tisztelt Danita Gábor!

Jelzését köszönöm, a karbantartás érdekében intézkedem a ingatlantulajdonos fele.

Üdvözlettel:

Fehérné Bodó Mariann

körjegyző

Pilt Judit 2010.04.18. 20:30
Egységes a véleményünk, amint az csütörtökön is kiderült. Örömmel vettük volna ha korábban is érdekelte volna bármelyik T. képviselőt, hogy mi az általuk képviselt polgárok véleménye.
Kiss Attila

Tisztelt Pilt Judit!

A hozzám intézett kérdésében (?!) csupán az Ön neve alapján tudom beazonosítani, hogy a csütörtökön tartott képviselő testületi ülés mely pontjával kapcsolatos a megkeresése. Következtetésem alapján - amennyiben helyes - a Mosoni-Duna rehabilitációjával kapcsolatos az Ön által írt 2 mondat!

Azt hiszem, hogy én azon emberek véleményét képviseltem a szavazás során akik mind az alsó, mind a felső rész rehabilitációját elutasítják. Az előterjesztett 1-es és 2-es verzió esetében (teljes megvalósítás és felső rész megvalósítás) nemmel, míg a 3-as verzió esetében (rehabilitáció elutasítása) igennel szavaztam.

Tisztelettel: Kiss Attila

 

Kiss Attila 2010.04.06. 15:19

Szia Gábor!
Hallom, hogy többen is beszéltek Veled a Mosoni-Duna rehabilitációval kapcsolatosan utólag. Mégsem egységes az alsó bal partiak véleménye az ügyben?

Kiss Attila

Ismeretlen

Szevasz Attila,

hát itten nagyp(r)énteken kimentem utcát seperni, oszt lakossági fórum lett belöle, majd szóban részletesebben elmesélem. Hogy mi a véleményük? Már nem is bírom követni...

Üdv

GrG

< 1 2